Thursday, October 23, 2008

Kawan

KAWAN

Kawan @ Sahabat @ Teman

adakah teman itu sahabat?, dan sahabat itu kawan?kadang-kadang kita sendiri tidak pernah terfikirkannya....